Datum: Oktober 2019

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2.    Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Notenshop.

3.    Dag: kalenderdag.

4.    Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

5.    Mijn Notenwinkel: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

6.    Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Mijn Notenwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

7.    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijn Notenwinkel en op elke tussen Mijn Notenwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Mijn Notenwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

3.    Mijn Notenwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Mijn Notenwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

3. Ontbindingsrecht

1.    Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.

2.    Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

3.    Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.

4.    Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Mijn Notenwinkel te melden. Mijn Notenwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

5.    Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Mijn Notenwinkel geretourneerd te worden, conform de door Mijn Notenwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten.

6.    In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

7.    Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.

8.    Mijn Notenwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

1.    die door Mijn Notenwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

2.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4.    die snel kunnen bederven of verouderen;

5.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Mijn Notenwinkel geen invloed heeft;

5. Levering

1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Mijn Notenwinkel kenbaar heeft gemaakt.

2.    Bestellingen die voor 12:00uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen één werkdag worden geleverd. Mijn Notenwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Mijn Notenwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

3.    Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Mijn Notenwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

4.    Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit

1.    Mijn Notenwinkel biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

2.    Consument dient de producten conform met bewaaradvies van Mijn Notenwinkel te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.

3.    Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.

4.    Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Mijn Notenwinkel aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.

5.    Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

7. Klachten en Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Mijn Notenwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Mijn Notenwinkel.

3.    Bij Mijn Notenwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal De Notenshop hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

4.    Mijn Notenwinkel wijst consument op de mogelijkheid om, indien Mijn Notenwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Mijn Notenwinkel, de klacht  in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/